WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańsk rozwija system ochrony przed powodziami
W Gdańsku  jest 51 zbiorników retencyjnych. W najbliższych latach będzie zwiększać się ich liczba. Rozpoczęto właśnie opracowanie projektów związanych z ochroną przeciwpowodziową. 
- Konsekwentnie rozwijamy infrastrukturę przeciwpowodziową w naszym mieście. Tym samym inwestujemy w zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w przypadku gwałtownych i intensywnych deszczy. Pierwszym krokiem jest przygotowanie dokumentacji projektowej, następnie będzie przystępować do kolejnych realizacji. Zabezpieczyliśmy tereny pod  realizację zbiorników retencyjnych w projekcie studium rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe 30 lat - mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.


Pierwszy krok to dokumentacja projektowa

W połowie lutego wybrano projektanta, który wykona opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2. Inwestycja ma obejmować odcinek od granicy Gdańska z gminą Kolbudy. Powstanie tam zbiornik, który  ma przede wszystkim magazynować wodę w okresie jej nadmiaru, ale również pełnić funkcję rekreacyjną. Wybrany wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej będzie miał czas do lutego przyszłego roku. Czekamy także na wyłonienie wykonawcy koncepcji rozdziału systemów odwodnieniowych na Wyspie Sobieszewskiej.


W poniedziałek, 19 lutego ogłoszono także  przetarg na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy zbiornika retencyjnego nr 16 i przebudowę zbiornika nr 15 na Potoku Oliwskim w Dolinie Radości w Gdańsku. Dokument będzie podstawą do dalszych prac nad dokumentacją projektową. Koncepcja ma uwzględniać przywrócenie maksymalnej pojemności powodziowej  (ok. 9,5 tys. m3) zbiornika nr 15 bez ingerencji w istniejącą obecnie linię brzegową. W planach na ten rok jest także ogłoszenie przetargu na koncepcję i projekt przebudowy zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim.


Kolejny przetarg, którego ogłoszenie planowane jest w ciągu najbliższych dni, zakłada opracowanie dokumentacji projektowej na II etap budowy kolektora deszczowego dla potoku Strzyża. Prace przy jego budowie prowadzone będą na odcinku ok. 450 metrów, od skrzyżowania ul. Wajdeloty z ul. Waryńskiego do wylotu do w parku "Nad Strzyżą". Nowy kolektor ma odbierać wody opadowe z wpustów ulicznych oraz połaci dachowych, a przy przekroczeniu poziomu piętrzenia w zbiorniku retencyjnym "Kilińskiego" będzie stanowił odciążenie dla koryta potoku Strzyża. W pierwszym etapie inwestycji wybudowano kolektor na odcinku od zbiornika retencyjnego "Kilińskiego" pod galerią handlową "Metropolia", do skrzyżowania ul. Wajdeloty z ul. Waryńskiego.


- Skutki zmieniającego się klimatu widać także w Gdańsku. Co raz częściej mamy do czynienia z gwałtownymi, krótkimi i bardzo intensywnymi opadami. W ciągu ostatnich osiemnastu lat, aż czterokrotnie wystąpiły deszcze tak intensywne, że według statystyk nie powinny mieć one miejsca częściej niż raz na 100 lat. Budowa zbiorników retencyjnych zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo powodziowe miasta - mówi Ryszard Gajewski- prezes spółki Gdańskie Wody.


Trwa budowa zbiornika  Osowa II

Obecnie trwają prace przy budowie zbiornika retencyjnego Osowa II na kanalizacji deszczowej o pojemności retencyjnej ok. 15 tys. m3. Zbiornik zostanie zagospodarowany jako staw miejski tak, aby mógł służyć mieszkańcom Osowej jako miejsce spacerów i rekreacji. W ramach inwestycji zbudowana zostanie również ulica Nowy Świat, na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa. Na tę inwestycję Gdańsk przeznaczył blisko 20 mln złotych. Prace mają zakończyć się w IV kwartale 2018 roku.

Jednym z ważniejszych zadań jest również odwodnienie dzielnicy Kokoszki. Inwestycja zostanie podzielona na trzy części. Gotowy już projekt budowlany zakłada budowę zbiornika Strzelniczka II  o pojemności retencyjnej wynoszącej niemal 47 tys. m3, który będzie spełniał też funkcje rekreacyjne. Drugie zadanie dotyczy regulacji Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II. Ostatnim elementem postępowania będzie budowa kanalizacji sanitarnej na potrzeby schroniska dla zwierząt. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony pod koniec lutego. Przewidywany termin zakończenia robót to I kwartał 2020 roku.

Wspomniane inwestycje na Osowej i w Kokoszkach realizowane są w ramach programu "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich". Całkowity koszt tego miejskiego projektu to ponad 131 mln zł. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło ponad 80 mln złotych. Przewiduje on również budowę zbiornika retencyjnego  w rejonie Jaśkowej Doliny i budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grottgera (kolektor Kołobrzeska). Jednym z elementów programu będzie także zagospodarowanie wód opadowych z terenu Cmentarza św. Franciszka, w rejonie ulicy Kartuskiej 240 w Gdańsku. Do końca roku mają zakończyć się prace przy przebudowie rowu R-3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej. Inwestycja ma kluczowy wpływ na obecnie powstające w tym rejonie przedszkole modułowe i szkołę przy ul. Jabłoniowej. Umożliwi również odprowadzenie wód opadowych z ul. Nowej Warszawskiej i Jabłoniowej oraz z rozpoczynającej się wkrótce budowy ul. Nowej Bulońskiej.


51 zbiorników i jeszcze więcej

Gdańsk dysponuje niespotykaną w skali kraju siecią zbiorników retencyjnych. Obecnie jest ich 51 o łącznej objętości około 700 tysięcy m3. Tworzą one system kaskadowy, co wzmacnia ich efektywność. Miasto broni się przed skutkami powodzi inwestując środki finansowe także w inne zabezpieczenia techniczne: wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne i deszczowe, usprawnienie systemu kanalizacji deszczowej, rozbudowę i modernizację sieci monitoringu hydrologicznego. W ramach projektu: Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu zostaną zamontowane syreny ostrzegające mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym.- Budowa zbiornika retencyjnego Osowa II

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=912- Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=1079- Przebudowa rowu R-3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=1019