WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Kolorowej 14 w Gdańsku
Od kwietnia br. przy ul. Kolorowej  w Gdańsku trwa budowa modułowego przedszkola z sześcioma oddziałami wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym place zabaw, parking oraz infrastrukturę towarzyszącą. Po przygotowaniu terenu wykonawca robót przystąpił do wykonania płyty fundamentowej przedszkola wraz z przyłączami, a następnie do montażu prefabrykowanych elementów budynku. Obecnie na terenie obiektu trwają prace wykończeniowe.
W ramach udzielonego zamówienia, po stronie wykonawcy robót leży również wykonanie układu drogowego stanowiącego dojazd do przedszkola. W czasie wykonywania prac drogowych, podczas niwelowania terenu, odkryta została nienormatywnie zagłębiona w gruncie sieć gazowa średniego ciśnienia, która nie spełnia wymogów dla gazociągów tego rodzaju. Z uwagi na brak możliwości zmiany układu drogowego, poprzez np. podniesienie niwelety drogi wewnętrznej, zdecydowano o przebudowie rurociągu, a następnie wykonaniu pozostałych robót objętych umową. Dodatkowo podczas prac przygotowawczych pod teren placu zabaw, stwierdzono występowanie zastoin wody oraz wysoki poziom wód gruntowych.
W celu wyeliminowania późniejszych niedogodności w użytkowaniu placu, zdecydowano o konieczności wymiany część gruntu na bardziej przepuszczalny, a także wykonaniu dodatkowego odwodniania terenu.


Z uwagi na konieczność wykonania powyższych działań termin budowy przedszkola został przedłużony do końca kwietnia 2018 r. W maju obiekt przekazany zostanie użytkownikowi, który przez okres wakacji będzie miał czas na organizację placówki.  Wydłużenie terminu realizacji robót nie wpływa na planowane na 1 września otwarcie przedszkola.
Więcej informacji na temat realizacji zadania na stronie DRMG

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=834